Revisionsudvalg i Rise Flemløse Sparekasse


Jf. Bekendtgørelse om revisionsudvalg i virksomheder og koncerner, der er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet, har Rise Flemløse Sparekasse nedsat et revisionsudvalg. Udvalget er et bestyrelsesudvalg med 3 medlemmer. 

Det består af:

  • Henning Hürdum, formand
  • Leif Juul Sørensen
  • Anne J. Nielsen

Henning Hürdum er indvalgt i bestyrelsen med baggrund i hans særlige kvalifikationer, erfaring og kompetencer inden for regnskabsvæsen, finansielle virksomheder samt drift af pengeinstitut.

Udvalgets opgaver består i at overvåge

  • regnskabsaflæggelsesprocessen
  • interne kontrolsystemer
  • risikostyringssystemer
  • den lovpligtige revision af årsregnskabet
  • den eksterne revisors uafhængighed

Udvalget rapporterer til bestyrelsen, der træffer beslutninger på baggrund af udvalgets forberedende arbejde. Revisionsudvalget holder som udgangspunkt møde 4 gange om året. 

Rise Flemløse Sparekasse - St. Rise Landevej 10 - 5970 Ærøskøbing - t: 62521408 - e: post@risespar.dk